หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำบุญตักบาตรเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
ทำบุญตักบาตรเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-14 10:10:19

ทำบุญตักบาตรเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กับโครงการตักบาตรฯ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เดือนละ ๑ ครั้ง