หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบรางวัลให้กับครูดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2566
มอบรางวัลให้กับครูดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-24 15:00:14

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทา มอบรางวัลครูดีเด่น รศ.ดร.สมเกียรติ – ดร.ภูวิชญ์ – อ.เจตนา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี’66 

เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของทุกปี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา มอบรางวัลให้กับครูดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2566 ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   และอาจารย์เจตนา ศาสตร์ประเสริฐ  อาจารย์ฝ่ายโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา เป็นประธานมอบในครั้งนี้

 พลตรีหญิงปาณฑรา   กล่าวว่า  “จากการคัดเลือกครูทั้งสามท่านของคณะกรรมการสมาคมฯ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย  และอาจารย์เจตนา ศาสตร์ประเสรฐ  เป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่อง   มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพครู มีจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน  สถาบันสังคมเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สธารณชน และช่วยเหลืองานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ด้วยดีตลอดมา    และ มีจิตสาธารณะ มีบทบาทสำคัญในการช่วยงานของสมาคมมาโดยตลอด รางวัลเังกล่าวจึงเป็นเครื่องหมายแทนคำขอบคุณจากสมาคม”

“สมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมมอบรางวัลครู ดีเด่น สืบเนื่องต่อไปเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับครูอีกหลายท่าน ที่มีบทบาทสำคัญ ต่อความเป็น ครู ซึ่งเป็นคำที่มีค่ายิ่งต่อเยาวชนของชาติ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ลูกศิษย์ต่อไป”   นายกสมาคมฯ กล่าวในที่สุด