หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-10 06:47:55

วันพุธที่ 8  มีนาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   ปีการศึกษา 2565 โดยมี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษา ครูบา อาจารย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามในด้านความสามัคคีในหมู่คณะและความรักใน สถานศึกษาของตน