หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
ครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-03 18:34:17

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) จัดโครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการลงคะแนนเสียงด้วยความตื่นเต้น ลุ้น และสนุกสนาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ให้เกียรติเปฺ็นประธานกดปุ่มเปิดเครื่องลงแนนแบบอิเล็คทรอนิกส์ และเฝ้าสังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง  โดยมีอาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา  อาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต ร่วมกันให้กำลังในว่าที่ประธานนักเรียน    กิจกรรมใจครั้งนี้ส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตลอดการหาเสียง ร่วมรณรงค์การมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยตั้งแต่ยังเด็ก 

ในโอกาสนี้ โรงเรียนสาธิต ขอขอบพระคุณ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็คทรอนิกส์ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ม เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็คทรอนิกส์นี้ได้ช่วยให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยให้นักเรียนทุกคน  นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567