หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 33 ระดับประเทศ
การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 33 ระดับประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-03 18:42:40

คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 33 ระดับประเทศ ภายใต้คำขวัญ " Peace Though Service "  ( การบริการผ่านสันติภาพ ) 

ปี 2563 - 2564 ได้แก่ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับทุนกาศึกษา 2,000 บาท  พร้อมรับเกียรติบัตร   ด.ญ.วิมุตตา          อร่ามแสงจันทร์        ป.4/1

รางวัลชมเชย   ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร

ด.ญ.ประภามาศ    ณ  พัทลุง                 ป.4/2   และ ด.ช.กิตติ์ณัฐ          จิรปรียารักษ์           ป.6/1

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงาน จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง