หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-23 20:24:27

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  

ณ  ห้องประชุมสาวรีย์ภิรมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ประธานในการประชุม  มอบหมายให้

- รองผู้อำนวยการ อาจารย์อรัญ  สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  แจ้งงานฝ่ายกิจกรรมแรลลี่

- อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งการสอบ RT  และ NT

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และ 

- อาจารย์ ดร.ภัทรา  อุ่นทินกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ แจ้งความคืบหน้าการเตรียมพร้อมรับการตรวจสถานศึกษา

- อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงการแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน