หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ
การสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-15 12:41:44

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสม  สวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบรอบเจียระไนเพชร

๑. ด.ช.กฤชณัฏฐ์ นรเศรษฐ์ตระกูล ป.๓                    ๒. ด.ช.จิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล ป.๓
๓. ด.ช.ชาญเดช เต็งสุวรรณ ป.๓                          ๔. ด.ญ.ปทิตตา สงวนดี ป.๓
๕. ด.ช.สรณ์ ใจประเสริฐ ป.๓                              ๖. ด.ญ.กฤษ์ชนามนต์ ธเนศมณีรัตน์ ป.๖
๗. ด.ญ.มนปรียา กฤษณายุทธ์ ป.๖                       ๘. ด.ช.ณฐ วัฒนเธียร ป.๖
๙. ด.ช.ณพัศวรชน รังษีกุล ป.๖                         ๑๐. ด.ช.วรัท คงสุวรรณสกุล ป.๖

ประกาศผลการสอบ......
ผลการสอบคะแนนและรางวัลที่ได้รับ(ระดับประถมต้น)

๑. ด.ช.ชาญเดช เต็งสุวรรณ ป.๓ ได้ ๕๒ คะแนน * ได้รับรางวัลชมเชย
๒. ด.ช.สรณ์ ใจประเสริฐ ป.๓ ได้ ๔๗ คะแนน * ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์
๓. ด.ช.กฤชณัฏฐ์ นรเศรษฐ์ตระกูล ป.๓ ได้ ๓๗ คะแนน
๔. ด.ญ.ปทิตตา สงวนดี ป.๓ ได้ ๓๖ คะแนน
๕. ด.ช.จิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล ป.๓ ได้ ๓๒ คะแนน

ผลการสอบคะแนนและรางวัลที่ได้รับ(ระดับประถมปลาย)
๑. ด.ช.ณพัศวรชน รังษีกุล                  ป.๖ ได้ ๕๙ คะแนน * ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์
๒. ด.ช.ณฐ  วัฒนเธียร                     ป.๖ ได้ ๕๘ คะแนน * ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์
๓. ด.ญ.กฤษ์ชนามนต์ ธเนศมณีรัตน์        ป.๖ ได้ ๕๗ คะแนน * ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์
๔. ด.ญ.มนปรียา กฤษณายุทธ์              ป.๖ ได้ ๕๖ คะแนน * ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์
๕. ด.ช.วรัท คงสุวรรณสกุล                 ป.๖ ได้ ๒๙ คะแนน