หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Integrated Activity Plant Topia
Integrated Activity Plant Topia

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-10 08:35:12

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักเรียนสร้างแหล่งเรียนรู้ "Plant Topia" โดยใช้การเรียนรู้จากกลุ่มสาระ สร้างชิ้น ออกแบบได้อย่างน่าสนใจ