หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > PM2.5
PM2.5

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 09:51:40

สถานการณ์สภาพอากาศฝุ่นละออง

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตระหนักถึงสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ภายในโรงเรียน โดยได้มีการให้ความรู้และให้วิธีการป้องกันซึ่งได้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษว่า ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพิ่มสูงขึ้น มีค่าเกินมาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ทางโรงเรียนมีความห่วงใยลูกๆ บุคลากร และผู้ปกครองของโรงเรียนเป็นอย่างมาก