หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประกวดระบายสี โปเกมอน Sun & Moon 2018
โครงการประกวดระบายสี โปเกมอน Sun & Moon 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-29 16:14:58

รางวัลการประกวดระบายสี โปเกมอน

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  รองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้มอบหมายให้อาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันประกวดวาดภาพระดับชาติ

โครงการประกวดระบายสี โปเกมอน Sun & Moon 2018 จัดโดย บริษัทบงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชยอันดับ ๑

ด.ญ.กัญญนันทน์  จิระธนประเสริฐ ป.๕

รางวัลชมเชยอันดับ ๒

ด.ญ.มีสุข  สุขสุโฉม  ป๓

รางวัลชมเชยอันดับ ๓

ด.ช.ประพันธ์พงษ์  ศรีเย็น  ป.๔               ด.ญ.ประภามาส ณ พัทลุง ป.๒

ด.ญ.มุกต์มณี   พันธ์มนตรี  ป.๖             ด.ญ.สุชญา  บุญประชา  ป.๖

รางวัลชมเชยอันดับ ๔

ด.ญ.วิมุตตา  อร่ามแสงจันทร์  ป.๒           ด.ช.กิตติ์ณัฐ์  จิรปรียารักษ์  ป.๔

ด.ญ.ณัฐกฤตา  ชัยพิริยพิทักษ์  ป.๕          ด.ช.ปุญญณัฐ    นุ่มนวล   ป.๔

ด.ช.วัชรวิโรจน์  ศรีเย็น ป.๒                   ด.ญ.กัลยารัตน์  อุรัจนนนท์  ป.๔

ด.ญ.ชนมน   สุนทรจามร   ป.๕               ด.ญ.ธนันธร  วรรณเสรี  ป.๑

ด.ญ.ณัฐฐา   คำภารักษ์  ป.๓                 ด.ญ.ธัญญชยา  เจริญสิทธิศิริ  ป.๖

ด.ญ.นภสร   จั่นจำรัส  ป.๖                  ด.ญ.บุณยาพร  ทองน้อย  ป.๔

ด.ญ.ปัณฑารีย์  คำตั๋น   ป.๖                 ด.ญ.ปัณยวีร์  สุภาวสุรัตน์  ป.๖

ด.ญ.พ้องพิชญ์  จินตพยุงกุล  ป.๔          ด.ญ.พุธิรา   สนธิสว่าง  ป.๓

ด.ญ.รภัสชนก  สดีวงศ์  ป.๕                 ด.ญ.รวินท์นิภา   สุนทโรทก  ป.๔

ด.ญ.สุภาพรรณ  รัตนวะดี  ป.๖              ด.ญ.หิรัญญิการ์  อภิธนัง  ป.๔

ด.ญ.อิฐิญา   อู๋ไพจิตร  ป.๒                 ด.ญ.ภาวนา   วิริยะธนสิทธิ์  ป.๖

รางวัลชมเชยอันดับ ๕

ด.ช.คณิณ   สุดใจธรรม    ป.๒             ด.ช.ธนภูมิ   ศุภารักษ์สืบวงษ์   ป.๑

ด.ญ.เจอร์นีย์  มิเชล  ฟันเดอร์กอย  ป.๒   ด.ญ.กันต์ชญานิศ  กิจรุ่งไพบูลย์  ป.๑

ด.ญ.ชนินาถ   มาเจริญ  ป.๖               ด.ญ.ณ ภัทร  โอษฐยิมพราย  ป.๕

ด.ญ.ณภัทรกร   กลิ่นสุวรรณ   ป.๔        ด.ญ.ณรัฐวัลย์  อนนตะชัย  ป.๔

ด.ญ.ณัฐฉพัชร์  นาคขำ  ป.๖               ด.ญ.ธนพร   ศุภารักษ์สืบวงศ์  ป.๕

ด.ญ.พิมพ์นารา  แข็งเขตต์กิจ ป.๕          ด.ญ.ภาวรรณ  อุดมศรีสำราญ  ป.๖

ด.ญ.อชิรญาณ์  จันทร์ศรี  ป.๔

อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล และ ส่งผลงานนักเรียนจนได้รับรางวัล จำนวน ๔๐ รางวัล โดย อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม