หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวไปรพร แสงจันทร์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
นางสาวไปรพร แสงจันทร์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-22 17:26:00

ขอแสดงความยินดี "นักศึกษา นางสาวไปรพร แสงจันทร์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร"  วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565    ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา  อาคาร 31 ชั้น 3

ทั้งนี้กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  กอบัวแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน และให้กำลังใจ ในจบการศึกษาปริญญาเอก  ในครั้งนี้