หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-12 18:16:07

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ กำหนดสอบ RT : Reading Test - การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒