หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิทรรศการสาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม ๒๕๖๒
นิทรรศการสาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-16 11:06:24

วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์(PDS Robot Competition 2019)  ผลการแข่งขัน แก้วเจ้าจอม ๒ ได้รางวัลชมเชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นกำลังใจ ในการแข่งขันนิทรรศการสาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม ๒๕๖๒ (PDS: Invitation to Innovations 2019)โดยมีอาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์จุฑารัตน์ สิริวิบูลย์ผล ควบคุมทีม อนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์(PDS Robot Competition 2019) ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน แก้วเจ้าจอม ๒ ได้รางวัลชมเชยโดยมีนักเรียนร่วมแข่งขันดังนี้

ทีมที่ ๑ แก้วเจ้าจอม ๑

๑. เด็กหญิงเพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒. เด็กชายอิสรรัตน์ บุตรสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ทีมที่ ๒ แก้วเจ้าจอม ๒

๑. เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒. เด็กชายจิณธิษณ์ จันพินิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖