หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำความสะอาด
ทำความสะอาด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-22 11:16:44

เดือนมกราคม 2564 อ.อรัญ สัมดี รองฝ่ายบริหารได้วางแผนซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนทุกห้องและปรับปรุงบริเวณโดยรอบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม) ได้ให้แม่บ้าน ทำความสะอาดบันได ขัดถู ทางเดิน ขาวสะอาดเยี่ยมเลย