หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-14 12:11:09

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยเมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ และมีอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง "การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู" เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพให้แก่บุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ 

Cr.ภาพจากฝ่ายมัธยม