หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วัดความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม)
วัดความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-17 11:25:54

วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน การจัดการประเมินเพื่อวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม)