หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-29 16:14:05

โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๗ และวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดให้มีการติวธรรมศึกษาทั้ระดับนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม