หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ จัดการประชุมสรุป ปัญหา อุปสรรค ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ จัดการประชุมสรุป ปัญหา อุปสรรค ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-25 17:33:36

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดการประชุมสรุป ปัญหา อุปสรรค ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้เป็นประโยชน์และสะดวก ปลอดภัยกับสมาชิกของ “ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ คน

We prepare because we care.