หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนก้าวไปพลเมืองโลก (Global citizen)
นักเรียนก้าวไปพลเมืองโลก (Global citizen)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-10 07:43:34

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนก้าวไปพลเมืองโลก (Global citizen) 

ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) สอบผ่าน HSK 1 จำนวน 11 คน

ในปีการศึกษา 2565 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) สอบผ่าน HSK 1 จำนวน 40 คน สอบผ่าน HSK 2 จำนวน 14 คน และ สอบผ่าน HSK 3 จำนวน 3 คน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีด้วยกับนักเรียนทุก ๆ คน ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียน  ท่านผู้ปกครองที่กรุณาร่วมแรงร่วมใจส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ สำคัญยิ่งเหล่าซรือปู ผู้สอนวิชาภาษาจีนที่ให้การอบรม แนะนำ และฝึกฝน ให้กับนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ