หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๒
วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-16 10:25:19

๑๖ มกรา วันครูแห่งชาติ 

วันพุธที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๖๒  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมน้อมสำนึกบูชาครู กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยประธานนักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนในการกล่าวน้อมสำนึกในพระคุณครู และมอบดอกไม้พวงมาลัยจากนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ รวม ๑๔ คน ผ่านบทเพลง " ปาเจราบูชาครู "  และการให้โอวาทจากผู้อำนวยการ