หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-10 16:22:14

          วันจันทร์ที่๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะผู้บริหารได้เข้าให้กำลังใจนักเรียน                          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   ในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

Download

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯได้เข้าให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   ในการสอบปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ .pdf