หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-10 09:24:35

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๖ คน เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ี ๑-๓

๑. ด.ช.สรณ์ ใจประเสริฐ ป.๓

๒. ด.ญ.ปทิตตา สงวนดี ป.๓

๓. ด.ช.กฤชณัฎฐ์ นรเศรษฐตระกูล ป.๓

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๑.ด.ญ.กฤษ์ชนามนต์ ธเนศมณีรัตน์ ป.๖

๒.ด.ช.ณพัศวรชน รังษีกุล ป.๖

๓. ด.ช.ณฐ วัฒนเธียร ป.๖

ซึ่งผลการสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎในครั้งนี้ ด.ญ.ปทิตตา สงวนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบผ่าน ได้รับรางวัล "ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ" ได้รับเป็นเกียรติบัตร เหรียญที่ระลึก พร้อมกับกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานและทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้มีอาจารย์วินิตา แน่ประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในนามผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันในครั้งนี้