หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน...เชิดชูมารยาทไทย+ไหว้สวย
รับเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน...เชิดชูมารยาทไทย+ไหว้สวย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:44:30

รับเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อเชิดชูมารยาทไทย+ไหว้สวย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งมารยาทไทยก็เป็นอีก ๑ กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนและได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยตามสถานที่ต่างๆ อยู่เป็นประจำ การมอบเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ( ส สีทอง ) เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงให้ทราบว่าเป็นผู้ที่ไหว้สวยและมีความถูกต้อง และสำหรับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยจะได้รับเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ( ส สีแดง ) เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงให้ทราบว่าได้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการไปประกวดตามสถานที่ต่างๆ 

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  อาจารย์อรัญ  สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเข็ม ส สีทอง ให้กับนักเรียนที่ไหว้สวยจำนวน ๖ คน ดังนี้                                                                                                                                                    ๑. เด็กหญิงวรรณณิศา  สงวนศิลป์ ป.๒/๑

๒. เด็กชายคณิน  สุดใจธรรม ป.๒/๒

๓. เด็กหญิงวิมุตตา  อร่ามแสงจันทร์  ป.๒/๑

๔. เด็กชายนรภัทร  รามโกมุท ป.๔/๒

๕. เด็กหญิงสิตา  พจมานศิริกุล ป.๓/๑

๖. เด็กชายสุขธัช  กลิ่นสุวรรณ ป.๕/๑