หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาคการประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘
รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาคการประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-27 10:27:38

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ                        

เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘  ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒                              รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด

ผลการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝัง รณรงค์ ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและมีเกียรติในครั้งนี้

๑. ด.ญ.ภัททิยา ศรีธานี ป.๔/๒ 

๒. ด.ญ.จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.๕/๒ 

๓. ด.ญ.อชิรญาณ์ จันทร์ศรี ป.๕/๒ 

๔. ด.ญ.มนปรียา กฤษณายุทธ์ ป.๖/๑   ได้รับการฝึกซ้อมโดย อ.เจตนา  ศาสตร์ประเสริฐ