หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 33 ระดับประเทศ ภายใต้คำขวัญ " Peace Though Service " ( การบริการผ่านสันติภาพ )
วาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 33 ระดับประเทศ ภายใต้คำขวัญ " Peace Though Service " ( การบริการผ่านสันติภาพ )

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-15 13:19:21

วันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 33 ระดับประเทศ ภายใต้คำขวัญ " Peace Though Service "  ( การบริการผ่านสันติภาพ ) ปี 2563 - 2564 ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้รับทุนกาศึกษา 2,000 บาท  พร้อมรับเกียรติบัตร   ด.ญ.วิมุตตา          อร่ามแสงจันทร์        ป.4/1

รางวัลชมเชย                                  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร     ด.ญ.ประภามาศ    ณ  พัทลุง     ป.4/2

                                                                                                                                                 ด.ช.กิตติ์ณัฐ          จิรปรียารักษ์ ป.6/1 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงาน จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง