หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-14 14:18:29

อาจารย์อรัญ สัมดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร(ประถม)  หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อตรวจสอบการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคู่มือการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                         ปีการศึกษา 2565 ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมและดำเนินการตามนโยบาย ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดยมีอาจารย์วินิตา แน่ประโคน กรรมการและเลขานุการ  และอาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ กรรมการกลาง

คณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ O-net ณ โรงเรียนราชวินิต