หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-27 22:23:07

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ อาจารย์อรัญ  สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ–เนตรนารี ตัวแทนลูกเสือ–เนตรนารี สำรองและสามัญทบทวนคำปฏิญาณตน ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง Scouting For Boys ซึ่งคำว่า “Scout” นั้นมีความหมายมาจาก

S ย่อมาจาก Sincerity แปลว่า ความจริงใจ

C ย่อมาจาก Courtesy แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน

O ย่อมาจาก Obedience แปลว่า การเชื่อฟัง

U ย่อมาจาก Unity แปลว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

T ย่อมาจาก Thrifty แปลว่า ความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า