หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฟัง 听力 และ การอ่าน 阅读
การฟัง 听力 และ การอ่าน 阅读

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-03 09:27:56

恭喜!! 恭喜!! 恭喜!  !  ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สอบ HSK ครั้งที่ 131 วันเสาร์ที่ 7  มกราคม 2566 ขณะนี้ผลสอบได้ออกมาทางเวปไซต์จากปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อย จาก   

คะแนนเต็ม 200 คะแนน หัวข้อในการสอบมีดังนี้ การฟัง 听力 และ การอ่าน 阅读

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คนที่ 1 เด็กชายศุภสิน หาญโรจนกุล (น้องติณห์) ชั้นป.4
สอบ HSK ระดับ 1 ผ่านด้วยคะแนน195คะแนน 
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
คนที่ 2 เด็กหญิงจินต์สินี บุญโญ (น้องจินนี่) ชั้นป.4
สอบ HSK ระดับ 1  ผ่านด้วยคะแนน176คะแนน 
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 80 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 96 คะแนน