หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระเพื่อวางแผน ติดตาม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระเพื่อวางแผน ติดตาม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-21 07:11:41

เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม ได้ประชุมออนไลน์ตามกลุ่มสาระเพื่อวางแผน ติดตาม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้กับคณะอาจารย์ของโรงเรียน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 หลายกิจกรรมอาจต้องงดหรือยกเลิกไปแต่การพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การบริหารของ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว จะพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพราะเรา ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล