หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การต้อนรับและรับการตรวจมาตรฐานการประกอบอาหารและเครื่องดื่มจากฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร เขตดุสิต​
การต้อนรับและรับการตรวจมาตรฐานการประกอบอาหารและเครื่องดื่มจากฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร เขตดุสิต​

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-11 18:08:55

ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล 4 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับและรับการตรวจมาตรฐานการประกอบอาหารและเครื่องดื่มจากฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร เขตดุสิต โดย นายดิชา  คงศรี  ผู้อำนวยการเขตดุสิต นางสาวอรอนงค์ น้อยเสวก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต มอบหมายนางสาววิระวัลย์ ชาคริตนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิงดำเนินการตรวจประเมินการจัดการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะเด็กนักเรียนห่างไกลจากโรคอาหารและน้ำเป็นสื่อมีสุขภาพแข็งแรงสมวัยโดยตรวจประเมินทั้งด้านกายภาพและคุณภาพอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลินทรีย์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563 #ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา #SSRU