หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Always wear a surgical mask or cloth mask.
Always wear a surgical mask or cloth mask.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-20 16:44:03

ด้วยรักและห่วงใย
ด้วยความห่วงใยจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดให้ประชุมออนไลน์ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ซึ่งทางโรงเรียนนั้นได้ตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ของนักเรียนทุกคน โดยทางโรงเรียนได้รักษามาตรการการดูแลมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เน้นย้ำให้บุคลากร นักเรียนของโรงเรียน
✌???? สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
✌???? มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่โรงเรียน
✌???? การสแกน QR Code ไทยชนะสำหรับผู้มาติดต่อ
✌???? ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ
✌???? กำชับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่อย่างทั่วถึง✌???? เว้นระยะห่างทางสังคมWe prepare because we care. ❤️#ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา