หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งองค์กรสมรรถนะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งองค์กรสมรรถนะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-10 06:47:41

9 มีนาคม 2566

อาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ  จัด 

”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งองค์กรสมรรถนะ” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกคนดังวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะทางด้านการสร้างสื่อเทคโนโลยีด้วยแอพพลิเคชั่น Canva เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสูงสุด