0TH INTERNATIONAL YOUTH ART EXHIBITION NOVA ZAGORA 2018


วันที่ 25 มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้มอบหมายให้ อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 20 

ณ เมือง Nova Zegora ประเทศ บัลแกเรีย ในรายการ 20TH INTERNATIONAL YOUTH ART EXHIBITION NOVA ZAGORA 2018

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ ป.5/1 และ ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง ป.5/2 

ผลงานของนักเรียนได้แสดงโชว์อยู่ที่ DUGA Art Studio และ แกลเลอรี่ RUSI KARABIBEROV เป็นศูนย์รวมงานแสดงศิลปะเยาวชนนานาชาติ 

ซึ่งจัดแสดงขึ้นทุกปี จากศินปินจากประเทศต่างๆทั่วโลก ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวน 4,876 ผลงาน จาก 40 ประเทศ ทั่วโลก 

ได้รับการสนับสนุนและฝีกซ้อมจนประสบความสำเร็จ โดยอาจารย์พิชัย นิยมธรรม 

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา