Po Leung Kuk ประเทศจีน


ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพระบายดี 

ในงาน 2017 International Year of Sustainable Tourism for Development Art and Design Competition 

จัดโดย Po  Leung Kuk ประเทศจีน เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 และชมเชย