ติดต่อโรงเรียน


การติดต่อโรงเรียน ในเวลาราชการ 


ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายธุรการ เบอร์โทร 02 -160 -1109  ต่อ 101

ฝ่ายกิจการนักเรียน  เบอร์โทร 02 -160 -1109  ต่อ 104

ฝ่ายพยาบาล เบอร์โทร 02 -160 -1109  ต่อ 117