สวัสดีปีใหม่ 2564


สวัสดีปีใหม่ 2564  

อาจารย์อรัญ  สัมดี 

อาจารย์สามารถ  แสงน้อย

อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน

อาจารย์ ดร.ภัทรา  อุ่นทินกร

อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น 
อาจารย์จารุณี ศุภชาต 

.ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ

อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ 

อาจารย์สุธิรา ทรัพย์เจริญ 

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ พลายเล็ก 
อาจารย์กัญชริญา พรมแพน 

อาจารย์ฐิติมา ชีวินวรศักดิ์
อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
อาจารย์หนึ่งฤทัย  คำหงษ์
อาจารย์ณฐพล  อยู่เป็นสุข
อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ 
อาจารย์ทิพวรรณ พัฒน์ชนะ 

อาจารย์บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์
อาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย 

อาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์
อาจารย์พิมปไพ  จิ๋วแพ

อาจารย์ไปรพร แสงจันทร์ 

อาจารย์สลักจิตต์ สุขสอาด 

อาจารย์จุฑารัตน์ สิริวิบูลย์ผล 

อาจารย์วิษณุ สมัญญา 
อาจารย์ภาวิณี โสระเวช 

อาจารย์แคทธียา เจริญสุข 
อาจารย์สุภารณี สาระสา

อาจารย์พิชัย นิยมธรรม 


อาจารย์เจตนา  ศาสตร์ประเสริฐนายชาติชาย  เกษมราช (กบ)

นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู 

นางสาววชิราภรณ์  ณ พล