The 19 th International Robot Olympiad World Championship


เด็กชาย คุณานนต์ ลิ้มประสงค์ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์รายการ”The 19th International Robot Olympiad World Championship ”
ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ.2560