การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad


อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณาอาจารย์

ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิมุตตา  อร่ามแสงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad 2017 - ASMO 

ผลการแข่งขันได้รับ เหรียญทองแดง