การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


ผู้บริหารและคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬานักกีฬาว่ายน้ำ ที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในการแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโดย The Mall Swimming Cup 2018 ในรายการแข่งขันประเภทอายุ ๑๑ ปี ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

โดยเด็กชายก้องภพ  โท้เพชร์ ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

1. ท่าผีเสื้อ      50 เมตร เหรียญทอง 
2. ท่ากบ        25 เมตร เหรียญทองแดง   
3. ท่ากรรเชียง 25 เมตร  เหรียญทองแดง

เด็กชายต่อตระกูล  รัตสุข ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ กลุ่มC

1. ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร   เหรียญเงิน
2. ท่าฟรีสไตท์ 50 เมตร  เหรียญเงิน
3. กรรเชียง 25 เมตร    เหรียญทองแดง
4. ท่ากรรเชียง 50 เมตร เหรียญเงิน
5. ท่าผีเสื้อ 50 เมตร     เหรียญเงิน
6. ผลัดฟรีสไตท์ 4x25   เหรียญทองแดง
เด็กชายศิวัฒน์ วัฒนา (จัง)
1. ท่าเดี่ยวผสม             เหรียญทองแดง
2. ท่ากรรเชียง 50 เมตร   เหรียญทอง
3. ท่ากบ   50  เมตร      เหรียญทอง
4. ท่าผีเสื้อ 50  เมตร      เหรียญทอง
5. ท่าฟรี 100 เมตร        เหรียญเงิน
6. ผลัดฟรี 4x25 ม.        เหรียญเงิน
เด็กชายศวัฒน์ วัฒนา (จุง)
1. ท่าฟรีสไตล์ 25  เมตร   เหรียญเงิน
2. ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร   เหรียญทอง
3. ท่ากรรเชียง 25 เมตร   เหรียญทอง
4. ท่ากรรเชียง 50 เมตร   เหรียญเงิน
5. ท่าผีเสื้อ   50   เมตร   เหรียญทองแดง
6. ท่าฟรี 100  เมตร       เหรียญเงิน
7. ผลัดฟรี 4x25 เงิน
เด็กหญิงต้นน้ำ ประทุมศิริ (ต้นหน)
1. ท่ากรรเชียง 25 เมตร  เหรียญทองแดง
2. ท่ากรรเชียง 50 เมตร เหรียญเงิน
3. ท่ากบ   25 เมตร      เหรียญทองแดง
4. ท่ากบ  50 เมตร      เหรียญเงิน.
5. ท่าผีเสื้อ 50 เมตร     เหรียญทองแดง
6. ผลัดฟรีสไตท์          เหรียญเงิน.
7. ผลัดผสม              เหรียญทองแดง.
8. ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร เหรียญทองแดง
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ สุวรรณเวช(โดนัท)
1. ท่าฟรีสไตล์ 50ม.เหรียญทองแดง

เด็กชายธรรศ อาชวคุณ (พอดี)
- ฟรีสไตล์ 50 เมตร.   เหรียญเงิน
-ฟรีสไตล์ 25 เมตร     เหรียญทอง
- กรรเชียง 25 เมตร   เหรียญทอง
- กรรเชียง 50 เมตร  เหรียญเงิน
- กบ 50 เมตร.        เหรียญทอง
- กบ 25 เมตร         เหรียญทองแดง
- ผีเสื้อ 25 เมตร.      เหรียญทองแดง
- ผีเสื้อ 50 เมตร.      เหรียญเงิน
- ฟรีสไตล์ 100 เมตร  เหรียญเงิน
- ผลัดฟรีสไตล์ 4×25 เมตร เหรียญเงิน
- ผลัดผสม 4×25 เมตร เหรียญทองแดง
เด็กหญิงพิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ เข้าร่วมการแข่งขัน
เด็กหญิงนภมัย นาถะพินธุ เข้าร่วมการแข่งขัน