หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

Honourable Mention
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิน ...
2018-07-16 14:01:04
Peace Pals International Art Exhibition and Awords
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2018-07-16 13:57:33
ฝึกร้องกันเบาๆ
ฝึกร้องกันเบาๆ  Dying Inside และ  Young Dumb & Broke ...
2018-06-12 06:27:51
อาจารย์ทิพวรรณ พัฒน์ชนะ
ความรักความผูกพันกับเด็กๆ มีมากมาย ...
2018-06-12 06:28:39
เริ่มทำบูรณาการ ป.6 (ตอนที่ 1)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบ ...
2018-06-07 13:30:18
การฝึกระเบียนแถว
การจัดระเบียบแถว และการใช้ไม้พรอง ประถมศึกาาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ...
2018-06-07 13:27:06
อาจารย์อรัญ สัมดี
อาจารย์อรัญ  สัมดีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเล่าเรื่องราว ...
2018-05-29 22:56:22
Integrated Learning MEP.1/2560
2018-02-17 16:11:21
ช่องวิดีโอปัจจุบัน