หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ละครใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปีสวนสุนนันทา
ละครใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปีสวนสุนนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 15:04:20

รายชื่อ นักแสดงฝ่ายประถมละครใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปีสวนสุนนันทา

๑.ด.ญ.สุดรัก   โพธิ์เจริญ           ๒.ด.ญ.สุวพิชญ์ พฤกษ์พราวพงศ์        ๓.ด.ญ.ไพลิน บุราเจริญ         ๔.ด.ญ.วรรณิศา  สงวนศิลป์

๕.ด.ญ.ศศิวิมล  มุขระโกษา          ๖.ด.ญ.ณัฐฐา   คำภารักษ์               ๗.ด.ญ.เภตรา   ตาละโสภณ     ๘.ด.ญ.พิริยกร กัณฑษา

๙.ด.ญ.ณัฐกฤตา  ชัยพิริยพิทักษ์  ๑๐.ด.ญ.ภัททิยา ศรีธานี                  ๑๑.ด.ญ.ณรัตน์นันท์  นิมิตรพรสุโข ๑๒.ด.ญ.ไอรญา ศรีนิเวศน์

๑๓.ด.ญ.มุกต์มณี พันธ์มนตรี      ๑๔.ด.ญ.อิษฎาพรรณ หลวงไผ่พล        ๑๕.ด.ญ.นภมัย  นาถะพินธุ       ๑๖.ด.ญ.ต้นน้ำ ประทุมศิริ้  

๑๗.ด.ญ.ณ ภัทร โอษฐยิ้มพราย   ๑๘.ด.ญ.ภัณฑิรา สิงห์ทน                ๑๙.ด.ช.ศดิศทัศน์ วิลัยวรรณ