หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-14 09:02:17

 เมื่อวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง, ต้าเหลียน และปันจิน ประเทศจีน ร่วมกับนักเรียนจากนานาชาติ 15 ประเทศ และได้รับรางวัลในฐานะนักแสดงรับเชิญจากนานาชาติ ในงาน Joy dancing Beijing 2019 และ The 4th red beach cup Dalian Internatinal Youth cultural exchange 2019  ดังรายนามต่อไปนี้

          1. นายเฉลิมลาภ  แซ่เตียว   ม.5/5                   2.นางสาว นรกมล ทัดพิทักษ์กุล  ม.5/2

          3. นางสาวพลอยนภัส สุขชาญศิลป์  ม.5/4          4. นายพรหมเมษ  วุฒิกานากร  ม.5/1

          5. นายชนทัช กล่อมจิตร์ ม.5/2                       6. นางสาว สิระบุญลักษณ์ แก่งหินแก้ว รฎา ม.5/5

          7.นางสาวณสิกาญจน์ ปทุมทิพย์ธนนท์ ม.5/2        8.นางสาวณิชกานต์ ฑีฆายุ ตอง ม.5/3

          9.นางสาวณิชารีย์ เสาเกลียว  ม.5/5                10.นายสรรพวัต วงศ์สรรพสาคร ม.5/1