หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ๘๐ ปีสวนสุนันทา"เพลงใครหนอ"
๘๐ ปีสวนสุนันทา"เพลงใครหนอ"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 15:04:33

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายกสภาฯ กร  ทัพพะรังสี  ได้แสดงคอนเสิร์ตครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุนันทา "เพลงไทยครบวงจร"

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน ๒๐ คน

ได้เข้าร่วมร้องเพลงประสานเสียง ในบทเพลง "ใครหนอ" สร้างความปลาบปลื้มดีใจให้กับนักเรียน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนและ

โรงเรียนสาธิตที่ได้เข้าร่วมงานอันทรงเกียรติ ครบรอบ ๘๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในครั้งนี้

รายชื่อนักเรียนขับร้องประสานเสียง 80 ปี สวนสุนันทา

1. เด็กชายนักรบ          บุญยืน           ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

2. เด็กชายเปรม          มาลีเลิศ          ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

3. เด็กหญิงรภัสชนก     สดีวงศ์          ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

4. เด็กหญิงพัศม์สิตา     สร้อยสนธิ์       ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

5. เด็กหญิงกัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

6. เด็กหญิงปัณณชนก   วรรณถนอม     ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

7. เด็กชายสุนิธิ           ภารา             ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

8. เด็กชายศิวะกร        ชาบาง            ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

9. เด็กหญิงนภัสสร      ตรงคง           ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

10.เด็กหญิงกฤษ์ชนามนต์ ธเนศมณีรัตน์    ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

11.เด็กชายกันต์กวี        สุภาดี             ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

12.เด็กหญิงแพรวรุ่ง     โรจนศิริ           ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

13.เด็กหญิงภัคจิรา       วังสุวรรณ        ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

14.เด็กหญิงปัณยวีร์     สุภาวสุวัตร์        ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

15.เด็กชายอานุภาพ      ธูปทอง            ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

16.เด็กชายธนกฤต       บุตรดาวงษ์        ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

17.เด็กชายธีรชัย         พิมลลิขิต           ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

18.เด็กหญิงสุภาพรรณ  รัตนาวะดี           ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

19.เด็กชายภูติณัฐ       สว่างวิบูลย์พงศ์    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3

20.เด็กชายกมลพัฒน์   เพิ่มไทย             ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3