หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 15:03:40

คณะอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ขอแสดงความชื่นชม ยินดี ขอให้มีความสุข ความเจริญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ  

โดย นายกร  ทัพพะรังสี  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา