หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การเรียนการสอนเทคโนโลยี
การเรียนการสอนเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-07 12:36:38

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โรบอท ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นปี 

ผู้สอนโดยอาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์