หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสวนสุนันทาซัมเมอร์’66 เปิดรับสมัครรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
โครงการสวนสุนันทาซัมเมอร์’66  เปิดรับสมัครรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 .pdf โ ...
2023-02-25 10:56:57
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์  ได ...
2023-03-05 16:03:45
ฉีดพ่นเฉพาะภาคสนาม โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณรอบอาคาร
19  กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์อรัญ  สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มอบหมายฝ่ายอาคารให้ปร ...
2023-02-22 08:44:14
ภาพงาน สุนันทาวิชาการ ได้เพลิดเพลิน กันทุกคน
สวนสุนันทาวิชาการ  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถแ ...
2023-02-21 20:22:41
การฟัง 听力 และ การอ่าน 阅读
恭喜!! 恭喜!! 恭喜!  !  ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2023-03-03 09:27:56
เด็กหญิงภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คว้ารางวัล 1 เหรียญ
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมศรีสุวรรณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คว้ารางวัล 1 ...
2023-02-14 14:39:09
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดี  เด็กชายจิรัฏฐ์  จารุพงษ์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คว้า 2 เหรียญ กับรางวั ...
2023-02-14 14:40:39
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่​ 2 ปีการศึกษา​2565 ​โรงเรียนสา​ธิตมหาวิทย​าลัยราชภัฏ​สวนสุนันทา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdfตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdf ...
2023-02-14 14:25:56
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2565
อาจารย์อรัญ สัมดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร(ประถม)  หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2023-02-14 14:18:29
ค่ายลูกเสือสำหรับน้องๆ ป.4-6 ปีการศึกษา 2565
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ของเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที ...
2023-02-09 18:56:06
ข่าวย้อนหลัง