หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คว้ารางวัล 1 เหรียญ
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมศรีสุวรรณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คว้ารางวัล 1 ...
2023-02-14 14:39:09
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดี  เด็กชายจิรัฏฐ์  จารุพงษ์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คว้า 2 เหรียญ กับรางวั ...
2023-02-14 14:40:39
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่​ 2 ปีการศึกษา​2565 ​โรงเรียนสา​ธิตมหาวิทย​าลัยราชภัฏ​สวนสุนันทา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdfตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdf ...
2023-02-14 14:25:56
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2565
อาจารย์อรัญ สัมดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร(ประถม)  หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2023-02-14 14:18:29
ค่ายลูกเสือสำหรับน้องๆ ป.4-6 ปีการศึกษา 2565
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ของเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที ...
2023-02-09 18:56:06
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2
ยินดีต้อนรับ     คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2ผ่านทางระบบวิธี ...
2023-02-09 17:58:10
เด็กชายธรรมวิทธ์ สินสูงสุด ชั้น ป.2 คว้าเหรียญเงิน
ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู ...
2023-02-09 15:01:37
เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ ชั้น ป.2 คว้า 2 เหรียญ
ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู ...
2023-02-09 14:57:53
เด็กชายอาชวิน มุ่งมานะกิจ
ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู ...
2023-02-09 14:58:59
นักเรียนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 34 ภาค 310ดี
ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพโป ...
2023-02-09 14:50:07
ข่าวย้อนหลัง