หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขัน โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/20
การแข่งขัน โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/20

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-27 17:54:52

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/20 ชิงชนะเลิศประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อวงการการศึกษาและอุตสาหกรรมในอนาคต โดยหัวข้อการแข่งขันหัวข้อการแข่งขัน คือ CITY SHAPER โดยลงสนาม การนำเสนอโครงงาน (Project) และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values) นักเรียนจะได้รับ ๑. กระบวนการทางความคิด โดยมีความคิดสร้างสรรค์สามารถคิด วิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ ๒. กระบวนการในการทำงาน โดยมีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานกันได้เป็นอย่างดี ๓. เครื่องมือสำหรับการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารได้ ๔.. ทักษะสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม และมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการประกอบอาชีพได้ ฝึกซ้อมโดย อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ ส่งทีม SSRU นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศดังนี้ 

๑.เด็กชายนราวิชญ์ วิเชียรวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๒.เด็กหญิเพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

๓.เด็กชายสาธุ ประสพทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๔.เด็กชายอิสรรัตน์ บุตรสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๕.เด็กชายภูสกร ฉัตรวิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๖.เด็กหญิงชวิศา ลียวัฒนานุพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

๗. เด็กชายกิตต์ณัฐ จิรปรียารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕