หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวบริหาร
ข่าวบริหาร

งานพยาบาลเรื่อง ขออนุญาตตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
งานพยาบาลได้นำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 1 ฉบับ เรื่อง ขออนุญาตตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ...
2022-08-10 20:23:09
รายงานผลการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระดับ "ดีเลิศ" บรรลุผลทุกตัวชี้วัด(ร้อยละ100)
รายงาน ผลการปฎิบัติงานประจำปีีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน.pdf ...
2021-11-24 15:28:31
การเปิดภาคเรียนในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19
การเปิดภาคเรียนในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ...
2020-08-14 18:13:00
แจ้งการหยุดชดเชยการเรียนการสอน
เนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพรพุทธศาสนา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2020-06-30 15:24:12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12 / 2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น ...
2019-12-30 14:11:15
แจ้งการหยุดการเรียนการสอน
แจ้งการหยุดการเรียนการสอน ...
2019-01-30 14:23:23
จดหมายแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จดหมายแจ้งผู้ปกครองเรื่อง แจ้งการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2018-11-01 21:03:50
ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง
"ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง"วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 คืนสู่เหย้าชาวประถมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนั ...
2018-10-31 17:39:32
ประกาศปัจจุบัน