หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Congratulations Our P.6 students who have scored 100 % in English O-NET
Congratulations to our P.6 students who have scored 100% in the English O-NET. We are so proud of th ...
2023-03-29 17:14:30
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์
ขอแสดงความยินดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ นักศึกษา หลักสูตร ...
2023-03-26 22:15:49
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาณภัทร ฉัตรวิชัย
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาณภัทร ฉัตรวิชัย (น้องปุณปุณ) ชั้น ป.1/2 ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ...
2023-03-26 22:10:22
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับก ...
2023-03-26 22:00:42
การแข่งข้นจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ซิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
การแข่งข้นจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ซิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก ...
2023-03-26 21:56:41
โครงการกิจกรรมส่งต่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565
13-15 มีนาคม 2566  คณะผู้บริหาร อาจารย์  โรงเรียนสาธิตโครงการกิจกรรมส่งต่อเพื่อพัฒนาผู้เรี ...
2023-03-17 08:07:13
ร่วมวิพากษ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ที่กรุณามาร่วมวิพากษ์กิจกรรมการจัดก ...
2023-03-17 06:43:16
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2565
15 มีนาคม 2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื ...
2023-03-16 20:54:48
ผลการคัดเลือกนักเรียนเเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลการคัดเลือกนักเรียนเเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศ ...
2023-03-14 16:51:46
การแข่งขัน ATOD INTERNATIONAL DANCE COMPLETE 2023
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับถ้วยทอ ...
2023-03-13 18:40:16
ข่าวย้อนหลัง